Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: VERZEKERINGSRISICO’S EN -VOORWAARDEN

1) De verzekeraar vergoedt de schade aan de verzekerde fiets op basis van: “Alle Risico’s”: alle materiële schade en/of verliezen welke er ook de oorzaak van weze. of “Diefstal”: Diefstal van een volledige fiets en de schade aan deze fiets als gevolg van de diefstal.

2) De dekking is steeds onderhevig aan de voorwaarden en beperkingen zoals vermeld in huidige algemene voorwaarden.

3) Tweedehandse of gebruikte fietsen tot 3 jaar oud kunnen enkel tegen diefstal worden verzekerd. Tweedehandse of gebruikte fietsen ouder dan 3 jaar worden niet verzekerd.

4) Schade aan en/of diefstal van accessoires is gedekt op voorwaarde dat de verzekerde fiets ook beschadigd en/of volledig gestolen is en voor zover de waarde van deze accessoires mee is opgenomen in de verzekerde waarde.

5) De gebruiker van een fiets zal een vervangfiets krijgen indien de herstelling of de levering van een nieuwe fiets na schade of diefstal langer duurt dan 8 werkdagen en maximaal gedurende 38 dagen (een maand en een week).

6) De verzekerde waarde is maximaal 25.000€ per fiets tenzij anders overeengekomen.

7) Vrijstelling: Diefstal of totaal verlies – Fiets wordt vervangen en er start een nieuw contract – €0 – Fiets wordt vervangen binnen het bestaande contract – 10% op de catalogusprijs Alle overige schadegevallen: 25€ Batterij: fiets ouder dan 1 jaar telkens 20%/jaar op de waarde van de batterij.

ARTIKEL 2: DEFINITIES

1) Fiets: de in de verzekeringspolis omschreven fiets.

2) Accessoire: de aan de fiets bevestigde extra onderdeel (al dan niet schroefvast). Een fietshelm wordt als een niet-schroefvaste accessoire beschouwd. Een batterij en acculader van een elektrische fiets alsook een display (al dan niet afhaalbaar) die met de fiets geleverd wordt maken integraal deel uit van de fiets en worden niet als accessoire beschouwd.

3) Veiligheidsslot: het op de verzekeringspolis vermelde veiligheidsslot.

4) Verzekerde waarde: de betaalde aankoopprijs inclusief BTW (indien niet recupereerbaar) en optioneel de waarde van de accessoires. Dewelke niet zijn opgenomen in de verzekerde waarde zijn niet gedekt. Indien de BTW recupereerbaar is zal de verzekerde waarde exclusief BTW zijn. De gegeven kortingen worden niet meegerekend in de verzekerde waarde.

5) De verzekerde: de natuurlijke- of rechtspersoon die de verzekeringspolis heeft ondertekend en recht heeft op uitbetaling van de verzekeringsvergoeding.

6) De verzekeraar: de in Art. 12 aangeduide verzekeringsonderneming.

7) De verzekeringspolis: de verzekeringspolis bestaat uit de bijzondere voorwaarden betiteld “verzekeringspolis” en de huidige, aan de bijzondere voorwaarden aangehechte, algemene voorwaarden.

8) Totaal verlies:

a) als de gehele fiets door diefstal verloren is en niet binnen de 7 dagen wordt teruggevonden;

b) als het technisch niet meer mogelijk is om de fiets te herstellen;

c) als de reparatiekosten hoger zijn dan de waarde van de fiets voor het schadegeval min de opbrengst van de restanten.

ARTIKEL 3: UITSLUITINGEN

Van dekking is uitgesloten:

1) Bij de “diefstal” verzekering: schade ten gevolge van een poging tot diefstal.

2) Schade ontstaan door bedrog of opzet van de verzekerde of iemand die bij de uitkering belang heeft.

3) Schade ten gevolge van diefstal indien de fiets niet werd afgesloten met het op de verzekeringspolis vermelde veiligheidsslot.

4) Herstelkosten van slijtage en schade door waardevermindering.

5) Schade te wijten aan fabricage-, ontwerp- of constructiefouten.

6) Lekke banden indien dit zich niet gelijktijdig heeft voorgedaan met een andere verzekerde schade.

7) Diefstal van niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch niet beperkt tot, gps-toestellen, boordcomputers, e.d.m… indien de fiets niet volledig gestolen is.

8) Schade aan niet bevestigde (niet schroefvaste) accessoires zoals, doch niet beperkt tot, gps-toestellen, boordcomputers, e.d.m… indien de fiets niet beschadigd is.

9) Schade aan of diefstal van kleding, schoenen of enig andere bezitting of accessoire van de gebruiker van de fiets.

10) Schade ontstaan door radioactieve besmetting, door chemische, biologische, biochemische en elektromagnetische wapens en abandonnement van radioactieve goederen.

11) Schade, diefstal en/of kosten ontstaan door neming, verbeurdverklaring en welk ander voorval ook, die het gevolg zijn van contrabande, verboden handel of sluikhandel.

12) De contractuele en/of de extra-contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde voortvloeiend uit schade en/of diefstal hoe dan ook veroorzaakt door de verzekerde goederen en zaken.

13) Schade, diefstal en/of kosten die rechtstreeks, onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt worden door of ontstaan uit terrorisme, oorlog, staking, oproer, daarin begrepen burgeroorlog of gewelddaden met collectieve drijfveer al dan niet gepaard gaande met opstand tegen het gezag, volksoploop, lock-out of onlusten voortkomend uit arbeidsgeschillen.

14) De onrechtstreekse schade, diefstal en/of kosten zelfs ten gevolge van een verzekerd gevaar.

De waarborg onder huidige verzekering is niet verworven in alle gevallen waar sancties, beperkingen of verbodsbepalingen door eender welke bevoegde nationale, internationale of supranationale overheid worden opgelegd, die de verzekeraar verbieden om verzekeringsprestaties aan te bieden.

ARTIKEL 5: ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

Om aanspraak te kunnen maken op uitkering, dient de verzekerde te voldoen aan de volgende verplichtingen:

1) Alle door of namens de verzekeraar gevraagde inlichtingen en documenten verstrekken en aanwijzingen opvolgen.

2) Bij verlies van een/de sleutel(s) moet een duplicaat van de sleutel(s) worden bijgemaakt. Geen sleutels laten bijmaken anders dan in bovenstaand geval.

3) De verzekerde moet zijn fiets onderhouden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant of de hersteller en defecten tijdig laten herstellen.

4) De verzekerde dient zich te onthouden van deelname aan wedstrijden, of trainingen en voorbereidingen daarvoor, met de verzekerde fiets.

5) De verzekerde dient zich te onthouden van het verhuren van de verzekerde fiets op korte termijn (minder dan 1 jaar).

6) De verzekerde dient zich te onthouden van het fietsen tijdens vrijwillige intoxicatie van alle aard (alcohol, drugs, e.d.m…) en/of onder invloed van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven. Indien de verzekerde een of meer van de in huidig artikel vermelde verplichtingen niet of niet naar behoren nakomt, en er een oorzakelijk verband bestaat tussen dit niet-nakomen en een schadegeval, leidt dit tot een verval van dekking van een schadegeval.

ARTIKEL 6: BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE NA SCHADE

1) De verzekerde is verplicht om in geval van schade de omvang van deze schade zo veel mogelijk te beperken.

2) De verzekerde is verplicht om zo snel als redelijkerwijze mogelijk, bij voorkeur binnen een termijn van 5 dagen, na diefstal van of bij schade aan zijn verzekerde fiets:

– De diefstal of schade aan te geven bij Team Cyclis NV (Hendrik Van Veldekesingel 39A Bus 1.02 3500 Hasselt), tel: 011/73 01 15, Emailadres: insurance@cyclis.be).

– Bij diefstal kennis te geven aan de lokale politie en het proces-verbaal te bezorgen aan Team Cyclis NV.

– Team Cyclis NV meteen in kennis te stellen indien de gestolen fiets is teruggevonden. – Alle ontvangen documenten welke betrekking hebben op de schade onmiddellijk op te sturen naar Team Cyclis NV.

Indien de verzekerde nalaat gevolg te geven aan de in huidig artikel vermelde verplichtingen, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie ten belope van het door hem geleden nadeel.

ARTIKEL 7: BEGIN, DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING

De verzekering gaat in op de verzekeringspolis vermelde ingangsdatum. De duur van de overeenkomst is vastgesteld in dezelfde verzekeringspolis. Elke polis kan verlengd worden voor een periode van 1 jaar met een maximale looptijd van 5 jaar. Deze verlenging moet voor de vervaldatum van de polis aangevraagd worden bij Equinox C&M BVBA. Beide partijen kunnen de polis schriftelijk opzeggen rekening houdend met een opzegtermijn van 30 dagen:

a) voor de jaarlijkse vervaldag

b) conform de bepalingen van de wet op verzekeringen van 4 april 2014

ARTIKEL 8: PREMIEBETALING

De verzekeringspremie is een haalschuld. De premiebetaling aan Equinox C&M BVBA is bevrijdend omdat deze als lasthebber van de verzekeraar optreedt. De premie dient ten laatste te worden betaald op de op het vervaldagbericht vermelde datum.

ARTIKEL 9: VERZEKERINGSGEBIED

De verzekering is van kracht in de Europese Gemeenschap, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland.

ARTIKEL 10: SCHADEREGELING

1) De verzekeraar vergoedt de schade met inachtneming van de vrijstelling.

2) Indien de gestolen fiets voor de levering van de vervangende fiets wordt teruggevonden is de verzekerde verplicht de teruggevonden fiets terug te nemen binnen de 30 dagen na de vastgestelde diefstal.

3) Indien vergoeding heeft plaatsgevonden en de gestolen fiets wordt teruggevonden, is de verzekerde verplicht dit aan te geven aan Team Cyclis of Equinox C&M BVBA en de teruggevonden fiets af te staan aan de verzekeraar.

4) Bij totaal verlies zal de verzekeraar een vergoeding in natura uitkeren door levering van een nieuwe gelijkaardige en/of gelijkwaardige fiets tot maximaal de verzekerde waarde. De levering gebeurt via de fietshandelaar van het Team Cyclis netwerk.

5) Bij materiële schade worden de herstellingskosten en vervanging van accessoires vergoed tot maximaal de verzekerde waarde met inachtneming van de vrijstelling. Bedragen de herstellingskosten meer, dan is er sprake van totaal verlies. De herstelling zal gebeuren door een fietshandelaar van het Team Cyclis netwerk.

6) Subrogatie: Door betaling van de schade treedt de verzekeraar in alle rechten en vorderingen van de begunstigde tot het bedrag van de vergoeding. Met de verzekeringspolis verleent de verzekerde ons het recht om ten opzichte van de aansprakelijke alle bewarende maatregelen te nemen.

7) Expertise: Voor zover de schade niet in onderling overleg kan worden vastgelegd, zal deze door een door Equinox C&M BVBA, voor rekening van de verzekeraar, te benoemen deskundige worden vastgesteld. De beschadigde stukken dienen ter beschikking te worden gehouden tot een onderling akkoord is bereikt.

ARTIKEL 11: RECHTSMACHT

Elk geschil over deze verzekering zal aan de op de woonplaats van de verzekerde bevoegde rechtbank worden voorgelegd.

Wet van 8 december 1992 – bescherming persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens die in dit document vermeldt worden, zullen worden ingezameld in bestanden met het oog op het beheer van het contract. De Belgische wetgeving, onder andere de Wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014, is van toepassing op dit contract.

De verzekerde heeft de mogelijkheid om elke klacht betreffende dit contract te sturen naar:

• Polygon-cs, Corporate & Specialty c/o ERGO Versicherung AG (Gateway House, Brusselstraat 59, unit 3/B2, 2018 Antwerpen, Tel: +32 3 345 90 00, Email: info@polygon-cs.com)

• hetzij Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, B-1000 Brussel (Tel: + 32 2 547 58 71, Fax: + 32 2 547 59 75).

ARTIKEL 12: DE VERZEKERAAR ERGO

Versicherung AG (Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf, Duitsland) 100% Vennootschap naar Duits recht met een kapitaal van € 78.673.606 geregistreerd bij het Handelsregister Düsseldorf onder nummer HRB 36466 vertegenwoordigd door haar filiaal: ERGO Versicherung AG, Bijkantoor Frankrijk, 21 Boulevard Haussmann, 75009 Parijs) geregistreerd bij het Handelsregister van Parijs onder het nummer 819 062 548.